Faye Mata

From Fire Emblem Heroes Wiki
Jump to: navigation, search
Faye Mata
Twitter @FayeMata
IMDB Faye Mata
Behind the Voice Actor Faye Mata
MyAnimeList Faye Mata
AnimeNewsNetwork Faye Mata

The Voices of Faye Mata