Kadowaki Mai

From Fire Emblem Heroes Wiki
Jump to: navigation, search
Kadowaki Mai
門脇舞以
Twitter @kadomaita
IMDB Kadowaki Mai
Behind the Voice Actor Kadowaki Mai
MyAnimeList Kadowaki Mai
AnimeNewsNetwork Kadowaki Mai
Wikipedia Kadowaki Mai

The Voices of Kadowaki Mai